Vyhľadať na webe

s

Spolupracujeme s poisťovňou UNIQA, s ktorou je možné uzatvoriť cestovné poistenie - komplexné poistenie aj so stornom zájazdu. Odporúčame vám zjednať si poistenie už pri rezervácii pobytu. Bez cestovného poistenia do Chorvátska ani inam do zahraničia nikdy nejazdite.

Aké cestovné poistenie si vybrať?

Pri ceste do zahraničia je veľmi dôležité poistenie liečebných nákladov. Ak sa vám stane úraz alebo ochoriete, poisťovňa uhradí nutné náklady na lekárske ošetrenie, prípadne náklady spojené s repatriáciou späť na Slovensko. Poistenie samozrejme platí aj v prípade ochorenia na Covid-19 v zahraničí.

Súčasťou komplexného poistenia je tiež poistenie storna zájazdu v prípade ochorenia alebo vážnej udalosti, ktorá vám nedovolí odísť na dovolenku. Dôvodom môže byť napr. ochorenie, vrátane Covid-19 (musí byť doložené potvrdením od lekára), úmrtie poisteného alebo jemu blízkej osoby, či vznik škody na majetku vplyvom živelnej udalosti (požiar, výbuch, povodeň a pod.). V týchto prípadoch vám poisťovňa vyplatí 80 % zo zaplatených storno poplatkov. Vždy sa vopred oboznámte so všeobecnými podmienkami poistenia.

Komplexné poistenie - storno 15.000 

Sadzba K5S – 30 Kč/osobu/deň

Ide o komplexné poistenie, kam spadá poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, repatriácia poisteného, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a veci tretej osoby, poistenie batožiny a poistenie storna. Táto sadzba je dostačujúca pre všetky bežné cesty v rámci Európy. Ste poistení po celú dobu, vr. cesty tam a späť (termín nastavujeme automaticky). Podmienky poistenia a jeho plnenia nájdete tu.

Komplexné poistenie - storno 30.000 

Sadzba K6S – 43 Kč/osobu/deň

Ide o komplexné poistenie, kam spadá poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, repatriácia poisteného, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a veci tretej osoby, poistenie batožiny a poistenie storna. Odporúčame pre plavby loďou. Ste poistení po celú dobu, vr. cesty tam a späť (termín nastavujeme automaticky). Podmienky poistenia a jeho plnenia nájdete tu.

Komplexné poistenie - storno 60.000

Sadzba K7S – 63 Kč/osobu/deň

Ide o komplexné poistenie s ešte vyšším plnením, kam spadá poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, repatriácia poisteného, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a veci tretej osoby, poistenie batožiny a poistenie storna. Odporúčame pre drahšie zájazdy/pobyty a plavby loďou. Ste poistení po celú dobu, vr. cesty tam a späť (termín nastavujeme automaticky). Podmienky poistenia a jeho plnenia nájdete tu.

Pripoistenie pre prípad COVID-19

Sadzba Pripoistenia pandémie "P" - 30 Kč/osobu/deň

Pripoistenie slúži pre prípady, kedy je nutné predĺžiť pobyt v zahraničí z dôvodu umiestenia do karantény v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 a na pokrytie nákladov na náhradnú dopravu späť na Slovensko v prípade, že pôvodne plánovaný dopravný prostriedok nebolo možné použiť.

Ďalej sa vzťahuje na prípady, kedy klient doloží, že cestoval vlastným dopravným prostriedkom a nebolo mu umožnené opustiť SR na hraničnej kontrole krajiny susediacej so SR s ohľadom na nesplnenie zdravotných podmienok pre vycestovanie zo SR. Prečítajte si podmienky a plnenie Pripoistenia pre prípad COVID-19.

Toto pripoistenie je možné zjednať len k uvedeným základným sadzbám K5S a K6S a nie je možné zjednať ho samostatne.

Odkazy

Informačný dokument k Cestovnému poisteniu

Pokyny pre prípad poistnej udalosti

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Cestovné poistenie - liečebné náklady, asistenčné služby, batožina a zodpovednosť za škodu

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Úrazové poistenie

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Storno poplatky