ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhľadať na webe

s

1. Správce osobních údajů a kontakt na správce

Správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je společnost Cestovní kancelář Novalja s.r.o., sídlem Křížová 96/18, 603 00 Brno, IČO 02325004, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80928.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 
+420 542 221 714, nebo na e-mail: info@novalja.cz

2. Prohlášení CK

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovány jen na základě platného právního důvodu (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost nebo udělený souhlas se zpracováním).

3. Rozsah zpracování

V souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti CK zpracovává a uchovává osobní údaje svých zákazníků v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení zákazníka
 • jméno a příjmení spolucestujících
 • telefonní číslo
 • datum narození zákazníka
 • datum narození spolucestujících
 • e-mailová adresa
 • adresa bydliště
 • číslo občanského průkazu / číslo pasu zákazníka
 • číslo občanského průkazu / číslo pasu spolucestujících
 • státní občanství

Pokud svým podpisem uzavíráte smlouvu i ve prospěch třetích osob, prohlašujete, že jste těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů CK a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, uchování a zpracování jejich osobních údajů.

U potenciálních zákazníků, tj. osob, které se samy dobrovolně přihlásí k zasílání newsletteru, zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • e-mailová adresa – tento osobní údaj bude uchováván odděleně od databáze zákazníků

4. Účel zpracování a právní základ zpracování

Osobní údaje zákazníků ve výše uvedeném rozsahu využíváme pro:

 • zajištění řádné realizace smluvního vztahu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování všech osobních údajů vyjmenovaných v bodě 3. tohoto dokumentu je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Tento rozsah osobních údajů je CK oprávněna dále zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

 • marketingové využití údajů – zpracování na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

CK je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněna používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytla. Oprávněným zájmem v tomto případě je záměr CK o další rozvoj své podnikatelské činnosti.

CK dále používá shromážděné osobní údaje k cílenému zobrazování reklam na internetu, opět s cílem podpořit rozvoj vlastní podnikatelské činnosti, což je oprávněným zájmem CK.

 • vedení účetnictví – zpracování na základě zákona ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Osobní údaje jsou v nezbytně nutném rozsahu též zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti CK, a sice vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

Osobní údaje potenciálních zákazníků využíváme pro:

 • marketingové využití údajů – zpracování na základě souhlasu subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

5. Možnost odvolání souhlasu

V případě, že jako zákazník / potenciální zákazník poskytujete některé své osobní údaje ke zpracování CK na základě svého souhlasu, můžete tento souhlas subjekt údajů kdykoli bezplatně odvolat. Ve svém odvolání laskavě specifikujte, jakého souhlasu se Vaše odvolání týká – toto nám pomůže Váš požadavek rychleji vyřešit. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány a nebude již možné je v budoucnu obnovit. Takové odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů ze strany CK.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak i ty v elektronické podobě.

Osobní údaje bude CK uchovávat maximálně po dobu 10 let od okamžiku, kdy došlo k ukončení realizace smlouvy či jiného vztahu, na základě kterého CK Vaše osobní údaje zpracovává. Poté provede CK likvidaci veškerých osobních údajů. V případě, že e-mailová adresa či telefonní číslo je využíváno pro účely přímého marketingu a zákazník neodvolal svůj souhlas, budou tyto údaje uchovávány i nadále, a to až do doby, kdy bude tento souhlas odvolán.

7. Předávání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci CK.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací třetích osob, které ve vztahu k CK vystupují v pozici zpracovatelů. Jedná se o následující subjekty:

 • pronajímatel nemovitosti specifikované ve smlouvě uzavírané s CK
 • správce rezervačního systému STOVKA SOFTWARE, s.r.o., sídlem Štěchovice, Pod Bukem 359, okres Praha-západ, PSČ 25207, IČO 24838748
 • pojistný zprostředkovatel cestovního pojištění - Travel Support Systems s.r.o., sídlem Leitnerova 975/32, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 27670791
 • zmluvný partner dodávajúci IT služby

8. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Osobní data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

9. Práva zákazníků v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv, jak jsou uvedeny níže. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu, poštou na adresu našeho sídla, nebo se dostavte osobně do našeho sídla.

a) právo na informace

 • je plněno těmito zásadami zpracování a ochrany osobních údajů

b) právo na přístup

 • v případě Vašeho požadavku Vám ve lhůtě 1 měsíce sdělíme, jaké osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme a proč

c) právo na doplnění a změnu osobních údajů

 • v případě Vaší žádosti o změnu nebo doplnění osobních údajů tyto u sebe změníme

d) právo na omezení zpracování 

 • pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.

e) právo na přenositelnost

 • v případě Vašeho požadavku Vám ve lhůtě 1 měsíce sdělíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč, a to ve strojově čitelné podobě, abyste své osobní údaje mohli vzít a přenést k někomu jinému

f) právo na výmaz (být zapomenut)

 • v případě Vašeho oprávněného požadavku ve lhůtě 1 měsíce vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně Vám sdělíme, které údaje jsme smazali a odůvodníme, které jsme smazat nemohli

g) stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

 • v případě, že se domníváte, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

10. Mlčenlivost

Všechny zákazníky ujišťujeme, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s CK. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně než těm, které jsou výslovně vyjmenovány v tomto dokumentu.

11. Závěrečná prohlášení

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů je oprávněna CK kdykoli jednostranně měnit.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

 

V Brně dne 25. 5. 2018

Cestovní kancelář Novalja s.r.o.

Karel Hrdina, jednatel / Monika Hrdinová, jednatelka

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů (zákazník) uděluje CK souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů, které CK dobrovolně poskytl. Pokud zákazník svým podpisem uzavřel smlouvu i ve prospěch třetích osob, prohlašuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů CK a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, uchování a zpracování jejich osobních údajů.

CK shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje za účelem účetnictví, sepsání smlouvy o zájezdu, smlouvy o ubytování a také k zasílání obchodních sdělení, novinek a akčních nabídek. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, číslo telefonu, datum narození a číslo cestovního pasu nebo OP.

U osob, které se samy přihlásí k odběru newsletteru CK, bude na zadanou e-mailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail s odkazem. Pokud na něj zájemce klikne, bude zařazen do databáze. U těchto zájemců bude CK shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pouze e-mailovou adresu, a to odděleně od databáze zákazníků.

Uvedené osobní údaje zpracovává Cestovní kancelář Novalja s.r.o., sídlem Křížová 96/18, 603 00 Brno. CK bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje po dobu 7 let. Po této době provede CK likvidaci osobních údajů.

V případě, že subjekt údajů (zákazník) zjistí nebo se domnívá, že CK provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat CK o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li CK žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vyberte si zo širokej ponuky apartmánov po celom pobreží Chorvátska!

Destinácie Chorvátska na mape

 

Spoznajte Chorvátsko za 7 dní. Objavujte skryté pláže, históriu a nádherné ostrovy.

Dovolenka na lodi v Chorvátsku